Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten aan Van Thiel Personal Development.
  1.2 Op alle betrekkingen tussen Van Thiel Personal Development en de opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.
  1.3 Alle aanbiedingen van Van Thiel Personal Development zijn vrijblijvend.
 2. BTW
  Conform de belastingvoorschriften wordt 21% BTW slechts gefactureerd voor coaching op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en communicatie. Trainingen en workshops zijn BTW-vrij.
 3. Betalingsvoorwaarden
  Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij Van Thiel Personal Development binnen te zijn, tenzij anders vermeld in de opdrachtbevestiging. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen.
 4. Annulering
  In de onderstaande gevallen van annulering door de opdrachtgever worden de volgende percentages van de investering in rekening gebracht:
  – annulering c.q. uitstel tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag: 100% van de totale investering.
  – annulering c.q. uitstel van de 15de tot en met de 28ste dag voor aanvangsdatum van de eerste dag: 50% van de totale investering.
  – annulering c.q. uitstel eerder dan 28 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag: nihil.
  Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven. De dag waarop de schriftelijke annulering bij Van Thiel Personal Development is binnengekomen geldt als annuleringsdatum.
 5. Correctie van de tarieven
  Bij langlopende trajecten worden de tarieven per 1 januari en 1 juli aangepast aan de algemene trend.
 6. Verblijfskosten
  De door deelnemers en trainers c.q. begeleiders gemaakte kosten betreffende verblijf in hotels, conferentieoorden enz. komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd.
 7. Afwijkende afspraken
  Alle schriftelijk vastgelegde afspraken die afwijken van de bovenstaande voorwaarden, gaan VOOR op deze algemene voorwaarden.
 8. Intellectueel eigendom
  8.1 Het verstrekte trainings- en/of coachingsmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectueel eigendom met betrekking tot de training/coaching, het trainings- en/of coachingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training/coaching worden door Van Thiel Personal Development of door de auteur van het desbetreffende materiaal voorbehouden.
  8.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Thiel Personal Development is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainings- en/of coachingsmateriaal, de website of andere publicaties van Van Thiel Personal Development te openbaren, te exploiteren of, op welker wijze dan ook, te verveelvoudigen.
 9. Geheimhouding
  a) Alle informatie die voortkomt uit de samenwerking tussen Van Thiel Personal Development en de opdrachtgevers, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.
  b) Alle trainers in dienst van Van Thiel Personal Development hebben zich tot deze geheimhouding verplicht.
 10. Definities
  a) Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door Van Thiel Personal Development laat adviseren en/of door Van Thiel Personal Development laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren.
  b) Opdracht: de afspraken tussen Van Thiel Personal Development en de oprachtgever.
  c) Offerte: in de offerte wordt minimaal vastgelegd:
  – naam van de opdrachtgever.
  – omschrijving van de door Van Thiel Personal Development uit te voeren werkzaamheden.
  – data van uitvoering van de werkzaamheden.
  – de investeringstarieven en de betalingscondities.
 11. Totstandkoming van de overeenkomst
  De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de door opdrachtgever ingevulde en overgedragen offerte door Van Thiel Personal Development is ontvangen.
 12. Verplichting van de opdrachtgever
  a) Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Van Thiel Personal Development nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
  b) Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.
 13. Uitvoering van de opdracht
  a) Van Thiel Personal Development bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
  b) Indien opdrachtgever derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van Van Thiel Personal Development.
  c) Van Thiel Personal Development mag te allen tijde derden betrekken bij de uitvoering van de opdracht.
  d) Voor de trainingen selecteert Van Thiel Personal Development, in samenspraak met de opdrachtgever, geschikte locaties.
  e) De kosten van de locatie (zaalhuur en collectief gebruikte consumpties tijdens de duur van de training) zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 14. Vervanging
  a) Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan, mits de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen). Aan vervanging zijn in het algemeen geen kosten verbonden.
  b) Bij vervanging van deelnemers dient de opdrachtgever Van Thiel Personal Development hierover zo snel mogelijk schriftelijk te informeren.
  c) Van Thiel Personal Development heeft het onbeperkte recht uitvoerende trainer(s) te vervangen.
 15. Terbeschikkingstelling
  a) Opdrachtgever verstrekt alle documenten en gegevens die nodig zijn om de opdracht door Van Thiel Personal Development optimaal te laten verlopen.
  b) Opdrachtgever verschaft op de uitvoerende locaties een werkruimte met alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde faciliteiten. De kosten van deze faciliteiten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 16. Afsluiting van de opdrachten
  a) Van Thiel Personal Development biedt de opdrachtgever altijd de mogelijkheid om een schriftelijke en/of mondelinge evaluatie van de betreffende opdracht te ontvangen.
  b) Zodra de betaaltermijn van de eindafrekening is verlopen en de opdrachtgever geen inhoudelijk bezwaar over de uitvoering van de opdracht heeft gegeven, wordt de opdracht als ‘goedgekeurd’ beschouwd en daarmee is de opdracht officieel afgesloten.
 17. Aansprakelijkheid
  Van Thiel Personal Development is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Van Thiel Personal Development van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Indien er zich geschillen voordoen, heeft van Thiel Personal Development een vaste klachten procedure en heeft hierbij een derde partij ingeschakeld in de vorm van een onafhankelijke partij. Deze wordt verzorgt door mevr. M van Wissen, Van Wissen Unlimited.
 18. Vervolg aansprakelijkheid
  a)De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Van Thiel Personal Development voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
  b) Indien de opdrachtgever binnen 6 (zes) maanden na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt, komen alle rechten te vervallen.